พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑


 
"ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง"
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑


  • เพิ่มเพื่อน