พระบรมราโชวาท ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙


 
“... การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ
และความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า
แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
แล้วพอกพูนขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว...”
 
พระบรมราโชวาท ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙


  • เพิ่มเพื่อน