พระราชดำรัส ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓


"...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำ
ประโยชน์ แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี
ความบริสุทธิ์ใจ..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะคณาจารย์โรงเรียนต่างๆ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓


  • เพิ่มเพื่อน