พระบรมราโชวาท ๒ สิงหาคม ๒๕๓๓


 
"...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้องทำใจให้มั่นคงเป็นกลาง มีเหตุมีผล
ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อความคิดจักได้กระจ่างแน่วแน่ เห็นถึง
จุดหมายและประโยชน์ที่แท้ ของภารกิจของตน อย่างถูกต้องครบถ้วนมี
อิสรภาพ..."
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓


  • เพิ่มเพื่อน