พระราชดำรัส ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓


 
"...ทุกคนในชาติมีหน้าที่ของตัว และถ้าแต่ละคนทำให้ได้อย่าง
เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต ประเทศชาติก็ย่อมต้องปลอดภัย และก้าวหน้าไป
อย่างดี..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 


  • เพิ่มเพื่อน