พระบรมราโชวาท ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙


 
"...การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัย
ความอุตสาหะพากเพียรและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับ
จะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและย่อมที่จะบำเพ็ญ
ประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย..."
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙


  • เพิ่มเพื่อน