พระบรมราโชวาท ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒


 
"...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มี
วันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและ
ความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ..."
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒


  • เพิ่มเพื่อน