โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ได้บูรณาการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค
 
 
   ด้วยความห่วงใยของทุกข์สุขอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชน ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทยากจน ตามภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ  ทั้งนี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน ข้าราชการในพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป
 
   พระราชดำริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระพระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศนี้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นำไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตน เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
 
 
 
   โครงการพระราชดำริที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถบลูโดเซอร์ ให้หน่วยตำรวจตระเวณชายแดนค่ายนเรศวรนำไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือตำบลทับใต้) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและนำผลผลิตออกมาจำหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ทรงพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง เดือดร้อนของราษฎร นับเป็นโครงการพระราชดำริทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์
 
  โครงการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่จะพระราชทานไปนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษาทดลองจนรู้จริง จากสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ จากความเห็นของราษฎร และนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายโดยทรงติดตามผลด้วยพระองค์เอง
 
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ได้บูรณาการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค โดยแบ่งออกเป็น ประเภทโครงการได้ ๘ ประเภท คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ เกษตรกรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการ สังคม คมนาคมและการสื่อสาร
 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชนบท เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่ง ทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นตัวอย่างเกษตรกรและประชาชนครอบคลุมทุกภูมิภาค
 
 
 
 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ศาาสนา ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรอย่างแท้จริง พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
 
ที่มาจากหนังสือ "รอยยิ้มของในหลวง"
 
 
 
 
 


  • เพิ่มเพื่อน