พระบรมราโชวาท ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒


...เทคโนโลยีนั้นโดยหลักการ คือ การทำให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิด เป็นสิ่งที่

นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์จึงควรจะ สร้างสิ่งที่
จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นน้อยที่สุด..."
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ณ อาคาร สวนอัมพร
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
 


  • เพิ่มเพื่อน