พระราชดำรัส ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙


"...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองเป็นอย่างดี ข้อสำคัญจะต้องรู้จัก
ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศ
ชาติ..."
 
พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙


  • เพิ่มเพื่อน