พระราชดำรัส ๓๑ ธันวาคมพ. ศ. ๒๔๙๖


 
“…พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า บุคคลใดประกอบความดี คุณความดีนั้นย่อมต้องตอบสนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่าน ให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ แม้นบางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย จงสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดี ทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่าน และเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย...” 
 
พระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๔๙๗
 วันที่ ๓๑ ธันวาคมพ. ศ. ๒๔๙๖


  • เพิ่มเพื่อน