พระราชดำรัส ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒


 
ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนกระทำสัตย์สัญญาแก่ตนเอง ว่าจะตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่และความสามารถของตน จะทำความคิดเห็นให้เที่ยงตรงและกระจ่างแจ่มใส จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความหวังดีและช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่แท้จริงในชาติไทยขึ้น เป็นกำลังอันกล้าแข็งและมั่นคง สำหรับสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุก ๆ ประการให้เต็มบริบูรณ์ เพื่อทำให้ชาติประเทศของเรายืนยงอยู่ได้ ตลอดไปด้วยความหมายวัฒนาผาสก
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่
 พุทธศักราช ๒๕๒๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
 


  • เพิ่มเพื่อน