พระราชดำรัส ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๑


ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้
ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้น
ทั้งด้วยการขะมักเขม้นทำงานให้เต็มกำลังความสามารถ
ทั้งด้วยการดำเนินชีวติอย่างระมัดระวังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสม
จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๑ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐


  • เพิ่มเพื่อน