พระราชดำรัส ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๖


"... การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม นอกจากนั้น การให้ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ สังคมรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น ..." 

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๖ วันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
 


  • เพิ่มเพื่อน