Displaying 1-12 of 25867 result(s).
จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ MCOT FLYING ถ่ายภาพมุมสูงด้วย MULTIROTOR จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ   12 - 19 ธ.ค. 57 ราคาแบบละ 200.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซอง   22 ธ.ค. 57 เวลา 14.00-15.00 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ...

16-Dec-2014 09:40 | 23 views

จัดซื้อเสาเทเลสโคปิค (Telescopic Masts) จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ 11 ธค.57-17ธ.ค.57 ยื่นซอง 19 ธ.ค. 57 เปืดซอง 22 ธ.ค. 57

15-Dec-2014 15:32 | 26 views

จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลชนิดพกพา (Portable Broadcast TV Analyzer) จำนวน 2 ชุด
 ขายแบบ   12-18 ธันวาคม 2557 ยื่นซอง   22 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00-12.00 น. เปิดซอง  24 ธันวาคม 2557  เวลา...

12-Dec-2014 15:42 | 42 views

จ้างเหมาเปลี่ยนประตูทางเข้าห้องส่ง และปรับปรุงพื้นที่ทางขึ้น-ลง ฝั่งห้องกำเนิดไฟฟ้า ด้านหลังอาคารโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  11-17 ธันวาคม 2557 ชี้แจงแบบ   18 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น. ยื่นซอง    22 ธันวาคม 2557  เวลาท...

12-Dec-2014 15:37 | 33 views

จัดซื้อถังดับเพลิงสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 53 เครื่อง
เลขที่ 165/2557 สอบราคา           - ...

08-Dec-2014 10:44 | 45 views

จัดซื้อกระถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวนประมาณ 20,400 รีม กำหนดระยะเวลา 1 ปี
- ขายแบบสันที่ 3 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557  - ยื่นซอง วันที่ 17 ธันวาคม 2557 -เปิดซอง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 -ราคาค่าแบบ...

04-Dec-2014 10:36 | 46 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อาคารบ้านพักฯ บมจ.อสมท จ.ระยอง
ขายแบบ     27 พย.57 - 12 ธค.57 ชี้แจงแบบ    15 ธค.57 เวลา 10.00 น. ยื่นซอง      18 ธค....

28-Nov-2014 15:43 | 59 views

ประกวดราคา เช่ารถยนต์ฯสำหรับใช้งานส่วนกลาง จำนวน 15 คัน
ขายแบบ    13-27 พฤศจิกายน 2557 ชี้แจงแบบ     28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00  ณ ห้องประชุม...

17-Nov-2014 14:54 | 80 views

จัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ และจัดซื้อและติดตั้งรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 โครงการ
จัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ...

14-Nov-2014 16:41 | 318 views

ประกวดราคา จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ High Power Amplifier (HPA) และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ
ขายแบบ  12-26 พฤศจิกายน 2557 ชี้แจงแบบ  27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 102 ยื่นซอง   1 ธันวาคม 2557 ...

14-Nov-2014 15:19 | 103 views


Web1