สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 12 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง
FM 99.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 63 result(s).
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 12 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557


ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร แจ้งว่า คณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2557 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ''รางวัลแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย'' ขึ้นเป็นปีที่13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย...


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่

                              กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2557 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท...


ศาลยุติธรรม จังหวัดลำปาง จัดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2557"

                     ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท...


รวมพลังมวลชน ต้านภัยยาเสพติด สร้างกระแสลดกลุ่มวัยเสี่ยงใน จ.ลำปาง

          ด้วยในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นต่อต้านยาเสพติด จังหวัดลำปางโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมชุนุมรวมพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติด...


เทศบาลนครลำปางจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2557

           ด้วยเทศบาลนครลำปางจะดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลลำปางประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนตนเองให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ...


<

รู้จักดีเจ


Web1