องค์การบริหารสว่นตำบลสวายจีก เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

By BID | 7 พ.ค. 2553 15:00 | 331 views | View Comment

 องค์การบริหารสว่นตำบลสวายจีก เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  14 บ้านสวายจีก ขายแบบชุดละ 1,000 บาท
        2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 บ้านหนองปรือน้อย  ขายแบบชุดละ  2,000  บาท
        3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  16  บ้านพลวง  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท 
        4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4 บ้านใหม่ ขายแบบชุดละ 1,000 บาท
ขอเอกสารถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2553 ยื่นซองวันที่  21 พฤษภาคม 2553 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารรสว่นตำบลสวายจีก โทร. 0-4418-1534 ต่อ 13
 
Web1