ปรับมาตรฐานสถานเพาะสัตว์น้ำส่งออก

By TNA | 12 พ.ค. 2553 17:04 | 370 views | View Comment

กรมประมง 12 พ.ค. - กรมประมงเตรียมปรับมาตรฐานสุขอนามัยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าส่งออกสัตว์น้ำไปยังยุโรป

ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงจะออกมาตรการใช้ควบคุมสุขอนามัยฟาร์มและสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก หลังจากที่สหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญขอตรวจประเมินระบบการเพาะเลี้ยง และพบว่าไม่ได้มาตรฐานเกณฑ์การนำเข้าของสหภาพยุโรป โดยเสนอให้ไทยปรับปรุงระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ปรับปรุงระบบบันทึกการตายของสัตว์น้ำ การเตือนภัยโรคระบาด โดยกรมประมงต้องจัดทำแผนการเฝ้าระวังโรคให้ชัดเจน สัตว์น้ำที่จะส่งออกต้องตรวจสอบว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่มีการตายอย่างผิดปกติภายใน 72 ชั่วโมง

การปรับปรุงหลักเกณฑ์จะทำประชาพิจารณ์ เชิญผู้ประกอบการมาให้ข้อคิดเห็น และพิจารณาร่างมาตรฐานสุขอนามัยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรป นำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์จะไม่สามารถส่งออกได้

กรมประมงจะจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 ที่กรมประมง ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โทรศัพท์ 0 2579 4122 . - สำนักข่าวไทย
Web1