สปส.ยอมรับช่องโหว่กฎหมายทำทายาทผู้ประกันตนเสียสิทธิ

By TNA | 6 มิ.ย. 2554 19:03 | 440 views | View Comment

ก.แรงงาน 6 มิ.ย.- สปส.ยอมรับกฎหมายประกันสังคม มีช่องโหว่ ทำทายาท –คู่สมรส ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต เผยร่างกฎหมายใหม่ ให้ผู้ประกันตนเขียนระบุผู้รับสิทธิประโยชน์กรณีตาย-ชราภาพให้ชัดเจน พร้อมเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพได้

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ประกันตนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรส ไม่มีบุตร หรือไม่ได้ระบุชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ทำให้เงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ถูกนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมว่า เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมายประกันสังคมฉบับปัจจุบัน ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกันตน ระบุชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ จึงแก้ไขให้มีการเขียนชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์ไว้ โดยคาดว่าร่างพ.ร.บ.จะผ่านวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้

นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้อำนวยการกองนิติการ สปส. กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการตั้งกองทุนประกันสังคมถึงปัจจุบัน มีทายาทหรือญาติของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตในกรณีต่าง ๆ ไม่ได้รับเงินที่ควรได้จำนวนมาก เพราะไม่ได้เขียนระบุผู้รับสิทธิประโยชน์ไว้ เฉพาะตั้งแต่ปี 2551- เดือนเมษายน 2554 มีผู้มาอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิกรณีเงินสงเคราะห์เสียชีวิตจำนวน 104 ราย ซึ่งมีทั้งที่ได้รับเงินสงเคราะห์ฯและไม่ได้ เพราะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ทำให้มีเงินถูกนำเข้ากองทุนปีละประมาณ 800,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินบำเหน็จชราภาพซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้ผู้ประกันตนมอบสิทธิอีก 130 ราย เงินถูกนำเข้ากองทุนปีละประมาณ 2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ที่อยู่ในชั้นวุฒิสภา ได้กำหนดให้ผู้ประกันตน เขียนให้ชัดเจนว่า จะให้ผู้ใดรับมอบสิทธิประโยชน์ และยังสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ จึงอยากแนะนำให้คู่สมรสจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตรหรือเขียนหนังสือมอบสิทธิการรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้แก่คู่สมรส บุตรหรือญาติไว้ให้ชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นพินัยกรรมแค่เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์เป็นหนังสือและมีพยานรับรอง ก็นำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้ผู้ได้รับมอบสิทธิมาขอรับสิทธิประโยชน์ได้.-สำนักข่าวไทย
Web1