ธนาคารออมสินออกเงินฝากประกันชีวิต หวังดึงเงินออม 2,000 ล้านบาท

By TNA | 2 ต.ค. 2554 16:35 | 617 views | View Comment

กรุงเทพฯ 2 ต.ค. - นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากควบคู่กับการดูแลด้านผลตอบแทน โดยเปิดตัวเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว หรือประกันชีวิตรูปแบบใหม่ แบบออมสินทรัพย์อนันต์ 99 คุ้มครองชีวิตตั้งแต่ฝากจนถึงอายุ 99 ปี สำหรับผู้ฝากอายุ 7-55 ปี วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 100,000 - 10 ล้านบาท เมื่ออายุครบ 90 ปี รับโบนัส 3 ครั้งสูงสุดถึงร้อยละ 306  พร้อมกันนี้ ยังปรับปรุงออมสินเพิ่มพูน 10/2 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 4.98 ต่อปี และแบบทรัพย์เพิ่มพูน 6/2 ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 4.21 ต่อปี

ธนาคารมีเป้าหมายเงินฝากปีแรก 2,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมียอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรวมกว่า 52,000 ล้านบาท กระจายในทุกกลุ่มทุกวัย เชื่อว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฝาก

สำหรับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบนี้ เป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ โดยส่งเงินฝากหรือเบี้ยประกัน 15 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี มีเงินปันผลทุกปีในช่วงที่ส่งเงินฝากตลอด 15 ปี ร้อยละ 3 ของวงเงินสงเคราะห์หรือทุนประกันโดยตลอด 15 ปี ออมสินเพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุก ๆ 5 ปี ร้อยละ  100  หรือสูงสุดร้อยละ 300  ซึ่งนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ และเมื่อส่งเงินฝากครบ 15 ปี จะได้รับโบนัสร้อยละ 100  ของวงเงินสงเคราะห์ หลังจากนั้นรับเงินปันผลร้อยละ 6 ตั้งแต่ปีที่ 16 จนถึงอายุ 99 ปี พร้อมกับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ในปีที่ 16-90 ปี  ร้อยละ  200  ของวงเงินสงเคราะห์ และความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีกร้อยละ 100  ตั้งแต่ปีที่อายุ 91 – 99

นายเลอศักดิ์  กล่าวว่า เมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 90 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ร้อยละ 200 บวกกับโบนัสอีกร้อยละ 100 และเงินปันผลอีกร้อยละ 6 หรือรวมเป็นร้อยละ  306  ของวงเงินสงเคราะห์ และเมื่ออายุครบ 99 ปีจะได้รับโบนัสอีกร้อยละ 100 ของวงเงินสงเคราะห์ ซึ่งนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝากที่ต้องการผู้ดูแลผลประโยชน์ ดูแลชีวิต และมีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอีก 2 รูปแบบ เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ฝาก คือ ออมสินเพิ่มพูน 10/2 ส่งเงินฝากรายปีเป็นเวลา 2 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี ได้รับเงินปันผล 2 ปีแรกร้อยละ 4  ของวงเงินสงเคราะห์ ปีที่ 3-9 ได้รับร้อยละ 9 เฉลี่ยปีละร้อยละ  4.98  ขณะที่ความคุ้มครองชีวิตในปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 100  ของวงเงินสงเคราะห์ ปีที่ 2-10 เพิ่มเป็นร้อยละ 209  เมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินผลประโยชน์คืนร้อยละ 209 ของวงเงินสงเคราะห์ และยังนำส่งเงินฝากไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

อีกแบบ คือ ทรัพย์เพิ่มพูน 6/2 ส่งเงินฝากรายปี 2 ครั้ง ให้ความคุ้มครองชีวิต 6 ปี ได้รับเงินปันผลในปีที่ 1-5 แบบขั้นไดในอัตราร้อยละ 4-8  ของวงเงินสงเคราะห์ (เฉลี่ยปีละร้อยละ 4.21 ) ขณะที่ความคุ้มครองชีวิตในปีแรกอยู่ที่ ร้อยละ  100  ปีที่ 2-6 คุ้มครองร้อยละ 209  และเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินผลประโยชน์คืนทั้งสิ้นร้อยละ  209 ของวงเงินสงเคราะห์.- สำนักข่าวไทย
 
Web1