คลังเร่งประสานทุกหน่วยงานช่วยผู้ประสบภัยให้ทันสถานการณ์

By TNA | 12 ม.ค. 2555 11:53 | 248 views | View Comment

กรมบัญชีกลาง 12 ม.ค. - นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายผู้บริหารกรมบัญชีกลางว่า นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว

นายธีระชัย กล่าวว่า ขณะนี้ส่วนราชการต่างๆ มีเงินทดรองจ่ายจำนวนมาก เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 100 ล้านบาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานละ 50 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานละ 10 ล้านบาท เพื่อต้องการประสานทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมตัวรองรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้จบปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้ได้ลงนามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ทุกหน่วยงานจึงต้องปรับระบบเพื่อรองรับการจ่ายตรงให้ทันภายในเดือนมกราคม 2555 โดยกรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้ส่วนราชการส่งข้อมูลขอเบิกจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2555

ส่วนลูกจ้างประจำได้เรียกร้องให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประสานส่วนราชการเรื่องพิจารณาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพราะข้าราชการทุกคนได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวร้อยละ 5 ไปแล้ว แต่ในส่วนของลูกจ้างประจำยังไม่ได้รับเงินร้อยละ 5  ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา.- สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1