เด็กไทยอยากเป็นครู สะท้อนภาพรวมครูยังเป็นที่พึ่งให้เด็กได้

By TNA | 16 ม.ค. 2555 15:13 | 276 views | View Comment

กรุงเทพฯ 16 ม.ค.- รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เด็กจำนวนมากเมื่อโตขึ้นอยากประกอบอาชีพครู อยากสอนเด็ก ๆ ให้เป็นเด็กดี สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพครูยังเป็นอาชีพใฝ่ฝันของเด็กไทย จะเห็นว่าภาพรวมของสังคมที่มีต่ออาชีพครูดีขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ เด็ก ๆ จะรักครูชื่นชมครูเพราะครูใจดี เอาใจใส่ รักและสนใจเด็ก ๆ มอบความรักความปรารถนาดีให้แก่พวกเขา ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย มีความสุข สนุกสนาน มีความหวังความฝันเกิดพลังใจในการใช้ชีวิต ครูจึงมีอิทธิพลกับเด็ก ๆ อย่างมากในยุคสมัยนี้  มศว ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งในการผลิตครูออกสู่สังคม จะต้องทำงานหนักขึ้น ต้องปรับหลักสูตรเพื่อสร้างครูต้นแบบที่มีความเป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณและรู้เท่าทันสถานการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ จะได้ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นแก่ตัวครูเองแล้วถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้  มศว จึงมีวิชารู้เท่าทันสื่อ  วิชาพฤติกรรมบริโภคโดยไร้ปัญญา วิชาเหล่านี้เป็นการติดปัญญาให้แก่ครูรุ่นใหม่ เพื่อจะได้เป็นครูที่ไม่ตกอยู่ในยุคสมัยแห่งทุนนิยมและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมสู่สังคมในขณะนี้.-สำนักข่าวไทย
 
Web1