ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มค่าครองชีพ อปท.

By TNA | 4 ก.ย. 2555 16:06 | 531 views | View Comment

ทำเนียบรัฐบาล 4 ก.ย. - ครม.เห็นชอบการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง อปท.ให้สอดคล้องกับส่วนราชการ

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับส่วนราชการที่ได้รับรายได้สำหรับข้าราชการระดับปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน โดยหาก อปท.ใดมีรายได้งบประมาณเพียงพอ ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินได้เอง

ส่วนกรณี อปท.ใดมีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประจำปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดสรรให้กับ อปท.ร้อยละ 100 โดยให้ลดการจัดสรรรายได้ให้กับ อบจ.ลง เพื่อนำมาจัดสรรให้กับ อบต.และเทศบาลแทน โดยเป็นการดำเนินการในงบประมาณประจำปี 2555

นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบแผนก่อหนี้เพื่อการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งขอผ่อนผันเกณฑ์การลงทุนมาก่อนหน้าแล้ว โดยมีส่วนราชการส่งเรื่องขอผ่อนผันเป็นแผนการลงทุน จำนวน 2,089 โครงการ จาก 255 หน่วยงาน วงเงินลงทุน 89,721 ล้านบาท โดยทุกหน่วยงานจะต้องทำการก่อหนี้ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ และเมื่อขอผ่อนผันแผนลงทุนให้ทันในสิ้นปีนี้ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ แผนการลงทุนดังกล่าวต้องพับไป เพื่อนำเงินมาใช้ในการป้องกันน้ำท่วมที่มีความจำเป็น. - สำนักข่าวไทยWeb1