พม.ให้กำลังใจเยาวชนความหวัง-อนาคตของชาติ-ประกาศรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 55

By TNA | 7 ก.ย. 2555 16:43 | 490 views | View Comment

กรุงเทพฯ 7 ก.ย. - พม.จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ให้กำลังใจเยาวชนความหวังและอนาคตของชาติ พร้อมเตรียมมอบรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 จำนวน 157 ราย ในวันที่ 20 ก.ย.นี้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี คือวันเยาวชนแห่งชาติ และในปีนี้มีการจัดงานขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 20 กันยายน มีการจัดพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เวลา 09.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติ ส่วนวันที่ 19 กันยายน จะมีการจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ หัวข้อ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมประชาคมอาเซียน

สำหรับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 92 ราย, กลุ่มเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 28 กลุ่ม, บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 27 ราย และ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 157 ราย โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 11 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน, การศึกษาและวิชาการ, กีฬาและนันทนาการ, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี, คุณธรรมและจริยธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศิลปวัฒนธรรม, สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, อาชีพ, สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม, พัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

นายสันติ กล่าวว่า เยาวชนเป็นความหวังและอนาคตที่จะมารับไม้ต่อในการบริหารบ้านเมืองต่อจากผู้ใหญ่ ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่มีพลัง การจัดงานวันเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ความสามารถนั้นเสาะแสวงหาได้ แต่ความชำนาญการนั้นต้องฝึกฝน และการเป็นคนดีมีจริยะธรรมจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีด้วย

ด้านนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อายุ 23 ปี บัณฑิตจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม จากผลงานการแกะสลักผลไม้ การประดิษฐ์พานพุ่มใบตอง กล่าวว่า เพิ่งศึกษาจบ และต้องการเป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนเองมีอยู่ เนื่องจากงานแกะสลักนับวันจะหายไป ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่สืบสานศิลปะการแกะสลักไว้ ดีใจที่ได้รางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลเยาวชนรางวัลแรกของชีวิต ที่บ้านทำอาชีพเลี้ยงสุกร ที่ จ.นครปฐม ปัจจุบันสามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวจากการรับงานจัดพานพุ่มดอกไม้ การแกะสลัก.- สำนักข่าวไทยWeb1