แรงงานนอกระบบ กทม.ยื่น 4 ข้อเสนอพัฒนาคุณภาพชีวิต

By TNA | 11 ก.ย. 2555 10:43 | 220 views | View Comment

ศาลาว่าการ กทม. 11 ก.ย.- เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.ยื่น 4 ข้อเสนอด้านนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อ เนื่องในวันสมัชชาแรงงานนอกระบบ ขณะที่ กทม.เตรียมยกระดับแรงงานนอกระบบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยกระดับศักยภาพในการทำงานขานรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ในการสัมมนา “สมัชชาแรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร สุขภาวะแรงงานนอกระบบ รวยกระจุก ทุกข์กระจาย สุขกระจาย รายได้เพิ่ม” ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน  ซึ่งผู้ว่าฯ กทม.มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีจำนวน 24 ล้านคน หรือร้อยละ 62 ของจำนวนแรงงานทั่วประเทศที่มีประมาณ 39 ล้านคน ให้มีการประกันสุขภาพ และการยกระดับศักยภาพในการทำงาน เช่น การออกบัตรประจำตัวในแต่ละอาชีพ รวมถึงการพัฒนาผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

ด้านนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ประกาศเจตนารมณ์และยื่น 4 ข้อเสนอด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เนื่องในวันสมัชชาแรงงานนอกระบบประกอบด้วย 1.ขอให้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพ ด้วยการออกบัตรประจำตัวผู้ประกอบอาชีพเพื่อรับรองสถานภาพ เพื่อความสะดวกต่อการประกอบอาชีพ  2.สนับสนุนและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน เช่น การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้บริการสาธารณสุขให้มีทักษะในการคัดเกิดโรคที่เกิดจากการทำงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำแรงงานนอกระบบให้เป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน 3.เร่งประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และ 4.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการอาชีพ เพื่อการเข้าถึงการมีรายได้ เช่น จัดสรรโควตาการจัดซื้อจัดจ้างชุดนักเรียน ให้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น.-สำนักข่าวไทยWeb1