ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 2 ปี มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.56-31 ธ.ค.57

ครม.ขยายเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

By Digital Media | 25 ธ.ค. 2555 14:44 | 1898 views | View Comment

ทำเนียบรัฐบาล 25 ธ.ค. - ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 2 ปี มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.56-31 ธ.ค.57

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง สำหรับมาตรการทางการเงินและมาตรการภาษีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อขยายเวลาออกไปอีก 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 ด้วยการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษฯ หากเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน เสียภาษีอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้ รวมถึงเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้จากราคาขายอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) (2) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ยาวไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย Fidf 1 และ Fidf 2 เพื่อสมทบเข้ากองทุนสำหรับ การชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย วงเงิน 5,000 ล้านบาท หลังจากธนาคารพาณิชย์ทยอยนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 0.47 ของฐานเงินฝาก และจากการนำส่งเพิ่มขึ้นบางส่วน ยอมรับว่าไม่กระทบต่อฐานะการเงินของธนาคาร เพราะยังมีผลดำเนินงานได้กำไร โดยขณะนี้กองทุนฟื้นฟูฯ มีเงินทุนหมุนเวียนปัจจุบัน 30,000 ล้านบาท และทำให้การชำระหนี้ดังกล่าวไม่เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทถังเหล็ก หลังจากครบกำหนดในสิ้นปี 2556 เพื่อต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ภายในปี 2556 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ. - สำนักข่าวไทยWeb1