รอง ปธ.กก.หอการค้าไทย เผยล่าสุด ก.แรงงาน มีมติเห็นชอบร่วมกับภาคเอกชน จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ก.แรงงาน ยืดเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 เดือน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 25 ธ.ค. 2555 14:51 | 7723 views | View Comment

กรุงเทพฯ 25 ธ.ค.-รอง ปธ.กก.หอการค้าไทย เผยล่าสุด ก.แรงงาน มีมติเห็นชอบร่วมกับภาคเอกชน จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ขอให้รัฐบาลชะลอการผลักดันแรงงานต่างด้าวออกไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจากจะถึงกำหนดระยะเวลาที่รัฐบาลจะผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกประเทศนั้น ล่าสุดคณะอนุกรรมการบริหารจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้มีมติเห็นชอบร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยจะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามรูปแบบเอ็มโอยูระหว่างรัฐและให้นายจ้างพาแรงงานไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลกับประเทศต้นทางให้สามารถใช้หลักฐานดังกล่าว ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี และหากต้องการอยู่ต่ออีกเพื่อทำงานให้อยู่ได้อีกครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็น 4 ปี

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงาน ใบโควตา (Demand Letter) และหลักฐานอื่นตามที่กรมการจัดหางานกำหนดให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน เพื่อดำเนินงานต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำเสนอแนวทางดังกล่าวพิจารณาต่อในคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ เพื่อผลักดันเข้า ครม.ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศต้นทาง ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นลักษณะ One Stop Service ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คนงานและผู้ประกอบการมากที่สุด ในการพาแรงงานไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว รวมทั้งแรงงานทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านแนวทางนี้ นายจ้าง ผู้ประกอบการ จะต้องนำเข้าระบบประกันสังคมอย่างถูกต้อง โดยกระทรวงแรงงานจะประสานงานสำนักงานประกันสังคม แก้ไขข้อติดขัดต่างๆ ให้ผู้ประกอบการที่ติดขัดสามารถดำเนินงานได้สะดวกและถูกต้อง

“หอการค้าไทยขอขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานที่เข้าใจปัญหาและมองเห็นถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ซึ่งปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่สะสมมานาน หากจะมีการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมระยะยาวแล้วจะต้องมีการหารือร่วมกันอย่างใก้ลชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน” นายภูมินทร์ กล่าว.-สำนักข่าวไทยWeb1