รมว.ศึกษาฯ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ก.ศึกษาฯ มอบรางวัลเชิดชู "ครูดี ไม่มีอบายมุข"

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 ม.ค. 2556 13:49 | 967 views | View Comment

กระทรวงศึกษาธิการ 11 ม.ค.-นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหวังสร้างค่านิยมที่ดีให้บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายลด ละ เลิกอบายมุขในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2556 โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับการยกย่อง 121 ท่าน และพิจารณาเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ให้แก่ ศ.ระพี สาคริก รวมถึงพระสงฆ์ในฐานะครูพระสอนศีลธรรม ให้แก่ พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโธ วัดวารีวงศ์ จ.สุราษธานี นอกจากนี้ ครูที่ได้รับการยกย่องจะเป็นแกนนำสำคัญในการขยายผลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง โครงการโพธิน้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ฯลฯ .-สำนักข่าวไทย
 Web1