“พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” ออกนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เข้มงวดสถานบริการ การจำหน่ายสุรา เร่งปราบปรามแหล่งอบายมุข ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบสังคม

มท.ออกนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

By สำนักข่าวไทย TNA News | 24 ม.ค. 2556 12:05 | 1181 views | View Comment

 

กระทรวงมหาดไทย 24 ม.ค. – “พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” ออกนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เข้มงวดสถานบริการ การจำหน่ายสุรา เร่งปราบปรามแหล่งอบายมุข ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบสังคม
 
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานบริการปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายดีขึ้นตามลำดับ และปัจจุบันภาพรวมของจำนวนสถานบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากในการขออนุญาต  ผู้ขอต้องถูกตรวจสอบประวัติ และสถานที่ตั้งอย่างเข้มงวด รวมทั้งการประกาศอนุญาตเฉพาะในเขต Zoning  แต่ทำให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตเป็นสถานบริการ แต่ขออนุญาตเป็นร้านจำหน่ายสุรา เพื่อดำเนินกิจการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
 
“กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนด “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” โดยขอความร่วมมือกระทรวงการคลังแจ้งกรมสรรพสามิตกวดขันร้านจำหน่ายสุรา ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และกฎกระทรวง โดยเฉพาะเรื่องขออนุญาตจำหน่ายสุรา การกำหนดเวลาจำหน่ายสุรา การขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสถานที่จำหน่ายสุรา และกำชับให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้อนุญาตจำหน่ายสุราเข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  หากผู้ได้รับอนุญาตละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยเคร่งครัด” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว
 
พล.ต.ท.ชัชจ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมมอบนโยบายนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ชี้แจงและมอบนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ให้กับผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน โดยลงพื้นที่ตรวจตราเข้มงวดกวดขันสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา รวมถึงกวดขันแหล่งอบายมุขอื่น ๆ ที่มีผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ตู้ม้า แหล่งมั่วสุม หอพัก ร้านจำหน่ายสุรา โดยเฉพาะร้านจำหน่ายรอบสถานศึกษา หากพบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดีโดยเฉียบขาด รวมทั้งให้นายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจทุกพื้นที่ชี้แจงผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน รวมทั้งจะจัดชุดติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เข้าตรวจสอบท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หากพบผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยให้ฝ่าฝืนนโยบายลดอบายมุขฯ จะลงโทษทางปกครองและวินัย โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่มกราคม 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดจัดกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม ค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมไทย.- สำนักข่าวไทย
 


Web1