ก.สาธารณสุข ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภานานาชาติฯ ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สธ.ร่วมมือนานาชาติควบคุม-ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 18 มี.ค. 2556 19:30 | 617 views | View Comment

กรุงเทพฯ 18 มี.ค. - ก.สาธารณสุข ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภานานาชาติฯ ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคมนี้ ว่า เป็นการประเมินผลครั้งที่ 4 โดยก่อนหน้านี้ สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ได้ประเมินผลแล้ว 3 ครั้ง เมื่อปี 2543, 2547 และ 2552 สำหรับในประเทศไทยพบว่า ในปี 2555 หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร มีเพียงร้อยละ 47.3

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีน ทำให้อัตราการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนระดับครัวเรือนในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 84.6 และยังได้สนับสนุนยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะเข้าพบผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน และการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทราบสถานการณ์จริงและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่จะทำให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดสิ้นไปจากประเทศไทย. - สำนักข่าวไทยWeb1