เนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

By Digital Media | 28 มี.ค. 2556 19:05 | 1333 views | View Comment

สำนักข่าวไทย 28 มี.ค.-การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... หรือ ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โดยการประชุมเริ่มต้นในเวลา 10.00 น.

ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มี 19 มาตรา  หลักการและเหตุผล คือให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท

เนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ  อยู่ที่ มาตรา 5 การให้กระทรวงการคลัง มีอำนาจกู้เงินบาท หรือ เงินตราต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตามยุทธศาสตร์และแผนงาน และภายในวงเงินที่กำหนด โดยวงเงินกู้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท  ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาตรา  6 บัญญัติให้ไม่ต้องนำเงินที่กู้ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และมาตรา 9 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ โดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชำระหนี้ ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ และมาตรา 19 ให้ ครม.ต้องรายงานผลการกู้เงินและการดำเนินงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

โดยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องนี้ คือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
๑. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า  วงเงินดำเนินการประมาณ 350,000 ล้านบาท
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินดำเนินการกว่า 1 ล้านล้าน
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว วงเงินดำเนินการกว่า 590,000 ล้านบาท วงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น  2 ล้านล้านบาท.-สำนักข่าวไทยWeb1