โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงิน

ครม.อนุมัติหลักการปรับลดเก็บเงินแรงงานต่างด้าวเข้ากองทุนเพื่อการส่งกลับ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 มิ.ย. 2556 13:28 | 402 views | View Comment

กำแพงเพชร 10 มิ.ย.-นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ สรุปว่า 1. ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรจากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2557  2. ปรับลดจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากเดิมที่กำหนดให้ลูกจ้างสัญชาติพม่าและสัญชาติลาว ในอัตราคนละ 2,400 บาท และลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา ในอัตราคนละ 2,100 บาท แก้ไขให้ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานให้ทำงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรทุกสัญชาติต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราเท่ากันคนละ 1,000 บาท 3. ปรับลดระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้างนำส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวที่หักไว้เข้ากองทุนโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน จากเดิมเป็นเวลา 6 เดือน แก้ไขให้เป็นเวลา 4 เดือน และกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเป็นหนังสือ เพื่อให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนในอัตราที่กำหนดไว้น้อยกว่า 4 เดือนได้.-สำนักข่าวไทยWeb1