ป.ป.ช.ลงนามร่วม สตช.เรื่องความร่วมมือการคุ้มครองพยานในคดีทุจริต รายงานผลทุก 6 เดือน “ปานเทพ” ระบุจะทำให้มีบุคคลกล้าเป็นพยานมากขึ้น

ป.ป.ช.-สตช.ลงนามร่วมให้ความคุ้มครองพยานคดีทุจริต

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 ก.ค. 2556 14:11 | 279 views | View Comment
ป.ป.ช. 10 ก.ค. - ป.ป.ช.ลงนามร่วม สตช.เรื่องความร่วมมือการคุ้มครองพยานในคดีทุจริต รายงานผลทุก 6 เดือน “ปานเทพ” ระบุจะทำให้มีบุคคลกล้าเป็นพยานมากขึ้น
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.15 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2554 ประกอบ พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 
 
เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานต้องถือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันคือการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน โดยต้องระบุชื่อผู้ร้องขอที่จะให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเจ้าพนักงานตำรวจมาให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ มีหน่วยประสานคุ้มครองช่วยเหลือพยาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วในการประสานงานและปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. และ สตช. ส่วนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคุ้มครองพยานให้ใช้งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
 
ด้านนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวถึงมาตรการคุ้มครองพยานว่า เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตที่สำคัญ เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่ควรได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย  การลงนามครั้งนี้เป็นการประสานความช่วยเหลือและคุ้มครองพยานระหว่างสองหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้ประชาชน บุคคลต่าง ๆ กล้ามาเป็นพยานในคดีการทุจริต. - สำนักข่าวไทย


Web1