กรมอนามัยเตรียมขยายผลคลินิกไร้พุง ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุข ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.

กรมอนามัยขยายคลินิกไร้พุง หนุนคนไทยใช้ 3 อ. 2 ส. ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 29 ก.ค. 2556 11:49 | 2088 views | View Comment

กรุงเทพฯ 29 ก.ค.- กรมอนามัยเตรียมขยายผลการดำเนินงานคลินิกไร้พุง ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขในระดับ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชนและในระดับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบบูรณาการ” ว่ากรมฯ มีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ได้แก่ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย อ. อารมณ์ และไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกับสำนักโภชนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกไร้พุง เพื่อพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานคลินิกไร้พุง พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยกระบวนการ 3 อ. รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน สืบเนื่องจากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกปี 2555 พบ 1 ใน 10 ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้ร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิถีชีวิต ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น กินหวานมันเค็มมากไปเคลื่อนไหวทางกายน้อยและขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียดจนเกิดภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดตั้งคลินิกไร้พุงสู่เป้าหมายสถานบริการทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน ดำเนินงานได้ร้อยละ 78 จากเป้าหมายร้อยละ 80 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินงานได้ร้อยละ 41 จากเป้าหมาย ร้อยละ 50 พร้อมเตรียมขยายเพิ่มสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการขยายผลการจัดตั้งคลินิกไร้พุง และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกไร้พุง โดยนำความรู้ที่ได้ไปผลักดันกระบวนการทำงาน เป็นนวัตกรรมขององค์กรในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป .-สำนักข่าวไทย                                               

 Web1