เทศบาลตำบลตาดทองได้ดำเนินงานตามโครงการ สวัสดิการชุมชน ออมสมทบวันละ 1บาท
	เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน...

เทศบาลตำบลตาดทอง จัดตั้งโครงการ สวัสดิการชุมชน ออมสมทบวันละ 1บาท

By ยโสธร | 27 ต.ค. 2556 17:08 | 1440 views | View Comment

เทศบาลตำบลตาดทองได้ดำเนินงานตามโครงการ สวัสดิการชุมชน ออมสมทบวันละ 1บาท
เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมสมทบวันละ1บาท

โดยมี นาย พิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศบาลตำบลตาดทอง มาทำความเข้าใจและอธิบายให้สมาชิกได้ทราบถึงหลักการและกติกา
ในการออมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการออม โครงการออมวันละ1บาทเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตำบลตาดทองทั้ง 12 หมู่ ได้มีการออมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถฝากเงินออมเป็นรายเดือนๆละ30 บาท
 ในการจัดตั้งโครงการ สวัสดิการชุมชน ออมสมทบวันละ1บาทมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่สมัครเข้าโครงกองทุนออมวันละบาทรู้จักออมเงินเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าจะได้มีเงินเก็บเงินออมและมีเงินใช้จ่ายไม่เดือดร้อน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมความสามัคคีมีน้ำใจตลอดจนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง


ลำพูน  คุ้มครอง  ทีมข่าววิทยุ อสมท ยโสธร ถ่ายภาพ/ข่าว
Web1