จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้กับ อปท.

By กาฬสินธุ์ | 15 พ.ย. 2556 12:39 | 814 views | View Comment

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2556) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1  โครงการจัดแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างแผนให้สมบูรณ์เสนอของบประมาณต่อไป โดยมีผู้บริหาร อปท., อำเภอ และผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            ดร.วิเชียร  ปลื้มกมล  หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และทำการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดที่มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและสร้างแผนที่ระบุพิกัดของโครงการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS) สำหรับใช้เป็นแผนหลักในการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

          ด้านนายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในลุ่มน้ำปาว บางส่วนอยู่ในลุ่มน้ำยัง ห้วยสายบาตร และลำพันชาด แม้หลายแห่งจะสามารถรับน้ำจากระบบชลประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง  เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ำ จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่และปัญหาที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
Web1