เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์แห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่...

เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์แห่งใหม่

By พิษณุโลก | 17 ธ.ค. 2556 09:50 | 648 views | View Comment
เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์แห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     เทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ ให้ความสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน และต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไร้โรคภัยไขเจ็บ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ กับโรงพยาบาลพุทธชินราช ด้วยการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิกขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิกดังกล่าวตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาค้าว เป็นสถานที่ดำเนินงานให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แก่ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และทันตกรรม โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ 5และหมู่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอประการสำคัญต้องการให้ผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุได้รับความสะดวกในการรับบริการรักษาพยาบาล ไม่ต้องเสียเวลาไปรอรับบริการที่แออัดในโรงพยาบาลและยังเป็นการช่วยรับภาระในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลอรัญญิก มีจำนวนประชากร กว่า 29,839 คน ทำให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิกแห่งนี้ ไม่สามารถให้การบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เทศบาลเมืองอรัญญิกเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่ขึ้นอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่หมู่ที่ 8 วัดเขื่อนขันธ์ โดยใช้ชื่อว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์ ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 และบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดให้บริการคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกเบาหวาน คลินิกทันตกรรม คลินิกความดันโลหิตสูง คลิกนิกวางแผนครอบครัวและฝากครรภ์ คลินิกตรวจตา ตรวจเท้าแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยมีทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน มาคอยให้การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงพยาลบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยใช้ระบบนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้าแลใช้ระบบไอทีในการตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้ป่วยกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คิวรอพบแพทย์สั้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรักษามากขึ้น สามารถให้สามารถบริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งคาดว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์ของเทศบาลเมืองอรัญญิกแห่งนี้จะเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้ในราวเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้Web1