ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

	              ด้วย...

ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

By ปัตตานี | 3 ม.ค. 2557 10:08 | 658 views | View Comment

ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

              ด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง

              เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดำเนินการ ดังนี้

              ๑. การต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

              ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และสิทธิในการออกอากาศจะสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

              กรณีไม่สามารถต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ทดลองประกอบกิจการอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นล่วงหน้าอย่างน้อย             ๗ วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช. ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาสามารถทำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง

              ๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

                ๒.๑ แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

              ๒.๒ เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

                     ๒.๒.๑ สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

                     ๒.๒.๒ เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ทดลองประกอบกิจการ

              ประเภทกลุ่มคน ได้แก่

                           (๑) หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มคน

                           (๒) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคน ทุกคน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

              ประเภทนิติบุคคล ได้แก่

                           - หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

                           - หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตราตั้งเจ้าอาวาส ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ (ม.น.๔) ใบสำคัญจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ (ส.ค.๖)

                           - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการ

                     ๒.๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ได้แก่

                           - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)

                           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ

                           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

                     ๒.๒.๔ ผังรายการหลักของสถานี

ขอบคุณข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
Web1