นางชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าได้รับการประสานจาก นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557‏

By อำเภอหลังสวน ชุมพร | 17 ม.ค. 2557 07:38 | 1142 views | View Comment

    นางชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าได้รับการประสานจาก นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว เรื่องสถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้จัดการประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ในปี 2557 ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุน และให้กำลังใจแก่ บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิด และแนวทางใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

          โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทชุมชน ประเภทบุคคล และ ประเภทกลุ่มเยาวชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน และ ประเภทสื่อมวลชน กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียริคุณ และ รางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทชุมชน 5 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท ประเภทบุคคล 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท ประเภทเยาวชน 5 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท ประเภทงานเขียนและประเภทความเรียงเยาวชน แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 20,000 บาท รางวัลดีเด่น 5,000 บาท รางวัลชมเชย 3,000 บาท ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัล เงินสด 100,000 บาท

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ รางวัล สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 1 รางวัล เงินสด100,000 บาท ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันลูกโลกสีเขียวและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว อาคาร 1 ชั้น 5 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900โทรศัพท์ 0-2537-2146, 0-2537-1993 โทรสาร 0-2537-3829 หรือ e-mail :greenglobe42@gmail.com




Web1