กสจ. จัดประชุมใหญ่ประจำปีผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปี 2556 มีกำไร 526 ล้านบาท แม้มีผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง และปีนี้ยังตั้งเป้าเพิ่ม

กสจ.เปิดผลดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างส่วนราชการปี 56

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 มี.ค. 2557 13:23 | 734 views | View Comment

กรุงเทพฯ 14 มี.ค.-กสจ. จัดประชุมใหญ่ประจำปีผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปี 2556 มีกำไร 526 ล้านบาท แม้มีผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง และปีนี้ยังตั้งเป้าเพิ่ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) จัดประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อมูลด้านสวัสดิการ พร้อมสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนฯ โดยมีนายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการ กสจ. เป็นประธานการประชุม

นายพานิชกล่าวถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบปี 2556 ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กสจ. มีสมาชิกทั้งสิ้น 120,154 ราย มีส่วนราชการนำส่งเงินเข้ากองทุน 2,865 แห่ง มีกำไรสุทธิ 526.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.08 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร 1 ปี ที่ร้อยละ 2.07 รวมมีทรัพย์สินสุทธิ 17,834.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 ที่มีทรัพย์สินสุทธิ 16,965.91 ล้านบาท แม้ว่าจะน้อยไปนิด
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงถ้าเทียบกับกองทุนอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มร้อยละ 4-5 แม้ว่ายังมีสถานการณ์ แต่น่าจะเป็นช่วงปลายแล้ว แต่ปีต่อไปอาจกระทบจากโครงการลงทุนของรัฐบาลมีจำกัด แต่ยืนยันให้สมาชิกมั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกองทุน 15 คนจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังทุกด้าน เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกกองทุนฯ ปัจจุบัน กสจ. มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และลงทุนในการลงทุนทางเลือกไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สำหรับ กสจ. จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ที่มอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ให้มีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวเมื่อสมาชิกพ้นวัยทำงานหรือเสียชีวิต ซึ่งตามข้อบังคับ กสจ. กำหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างเป็นประจำทุกเดือน.-สำนักข่าวไทยWeb1