จ.ปิดการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

	 

	16 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ศรัทธาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิ...

จ.ปิดการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

By ปัตตานี | 17 มี.ค. 2560 12:30 | 119 views | View Comment
จ.ปิดการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
 
16 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ศรัทธาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิ จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น
กรมการปกครอง ได้สนับสนุน นโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ขึ้น โดยให้จังหวัดและอำเภอค้นหาเยาวชนนอกสถานศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม เพื่อปรับพฤติกรรม สร้างระเบียบวินัย ปรับมุมมองที่มีต่อตนเอง ฝึกอบรมการปฎิบัติงานบริการสังคมและชุมชน ร่วมเป็นพลังพัฒนาและสร้างสรรค์ท้องถิ่น ชุมชน ตามมาตรการณ์ป้องกันยาเสพติดเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายและควบคุมพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เมื่อผ่านการอบรมแล้ว สามารถเป็นแกนนำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ในการช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอันจะทำให้ยาเสพติดลดลงได้ต่อไป โดยมีเยาวชนจากพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 80 คน