แม่ทัพภาค 4 ติดตามโครงการพระราชดำริ ที่ จ.ปัตตานี

	17 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมกองพลทหารรายที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย...

แม่ทัพภาค 4 ติดตามโครงการพระราชดำริ ที่ จ.ปัตตานี

By ปัตตานี | 18 เม.ย. 2560 09:34 | 145 views | View Comment
แม่ทัพภาค 4 ติดตามโครงการพระราชดำริ ที่ จ.ปัตตานี
17 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมกองพลทหารรายที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจากคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4 คณะ โดยมีพลตรี วิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารรบที่ 15 พลตรี จตุพร กัมพสุต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ
โดยในที่ประชุม พลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน จากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชี้แจงการปฏิบัติงานและความคืบหหน้าในการรับ-ส่ง หน้าที่ จากนั้น หัวหน้า คณะทำงานฯ ที่ 2 ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานของหน่วย จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังตลาดห้องเย็น กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเยี่ยมชมระบบการถนอมอาหารที่ตลาดห้องเย็น จากนั้น เดินทางต่อไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ ตำบลปุโล๊ะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการฯ จากนั้น เวลา 13:30 น. พลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปยังกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมคณะทำงานฯ ที่ 3 จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพ เครื่องปั้นดินเผา บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพฯ จากนั้น เดินทางต่อไปยังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไอร์บือแตฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 7 แห่ง
สำหรับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับผิดชอบวางแผนอำนวยการ กำกับดูแล และประเมินผลในการขับเคลื่อนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลชุมชนล่อแหลมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนทุกศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการรวบรวมตั้งแต่ปี 2495 ถึง 2559 รวมทั้งสิ้น 4,685 โครงการ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 908 โครงการ และอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 581 โครงการ โดยอยู่ในเสียงเพอร์ของจังหวัดสงขลา 30 โครงการ จังหวัดปัตตานี 12 โครงการจังหวัดยะลา 76 โครงการ จังหวัดนราธิวาส 383 โครงการ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,685 โครงการ ทั้งนี้ ทางกองทัพบกรับผิดชอบ 127 โครงการ และอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 โครงการ