X
ไทยเอาด้วย ร่วมปฏิญญากลาสโกว์

ไทยเอาด้วย ร่วมปฏิญญากลาสโกว์

12 เม.ย 2565
280 views
ขนาดตัวอักษร

12 เม..65 - ไทยเอาด้วยครมมีมติเดินหน้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ มุ่งมั่นหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ภายในปี2573 และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน


คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดิน สร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และรักษาไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศ ร่วมกับ 143 ประเทศ 


โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศบนบก การสนับสนุนนโยบายการค้าและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนท้องถิ่น การดำเนินนโยบายการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อการเกษตรและการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและที่ดินจากความเสื่อมโทรม


โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเข้าร่วมปฏิญญาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานของประเทศไทยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ..2561 - 2580 และเป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยการกำกับของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี


นอกจากนี้ การเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) นี้ จะเป็นการบรรลุ

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี .. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี .. 2065 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำโลก ในห้วงการประชุม COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน2564 

โดยหลังจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งแจ้ง

การเข้าร่วมปฏิญญาฯ ต่อประธานการประชุม COP26 และสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทราบต่อไป

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล