X

ลดอุบัติเหตุทางถนน สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ โดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์

26 พ.ย. 2564
240 views
ขนาดตัวอักษร


26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น .พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และรับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี 


ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  ​กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด เพื่อเป็นกรอบแนวทางบูรณาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ แผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 กำหนดชื่อในการรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาล โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และช่วงดำเนินการซึ่งในช่วงดำเนินการจะประกอบด้วย การดำเนินการก่อนการควบคุมเข้มขัน 7 วัน การดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน และการดำเนินการหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง สีแดง ระดับความเสี่ยงสีส้ม ระดับความเสี่ยงสีเหลือง และระดับความเสี่ยงสีเขียว และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565 - 2570 รวมถึงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  


พลเอกประวิตร กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุทางถนน​ทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง”  ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และในปี 2565 ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด”​และใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ​เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนักจิตสำนึกเพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” 100 %. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนบูรณาการการดำเนินงาน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งโดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงทุกมิติ​ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ เน้นการบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและขอให้ฝ่ายเลขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ต่อไป


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล