X

อสมท จับมือ ม.รังสิต พัฒนาหลักสูตรประสบการณ์ด้านสื่อ

19 ม.ค. 2565
4780 views
ขนาดตัวอักษร

"อสมทจับมือ ".รังสิต"ยกระดับหลักสูตร พัฒนาประสบการณ์ด้านสื่อ มุ่งตอบโจทย์ธุรกิจ บริษัทอสมท จำกัด (มหาชนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ทางวิชาชีพ เน้นทักษะประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษา ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชนและ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชนกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อสนับสนุนนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ และศักยภาพให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานจริงด้านสื่อของ บมจอสมท พร้อมจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จัดอบรมหลักสูตร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงต่อยอด ร่วมกันผลิตเนื้อหา และการทำงานด้านวิชาการ ใช้สิ่งที่ทั้ง2องค์กรมี มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล