X

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บมจ.อสมท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ฟัง ผู้ชม ผู้รับบริการ คู่สัญญา พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ บมจ.อสมท

การดำเนินการให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บมจ.อสมท จะใช้บังคับกับการให้บริการในทุกช่องทาง ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อประโยชน์สูงสุดท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ และการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่

นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังมีมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อันได้แก่

บมจ.อสมท หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ท่านสมกับวิสัยทัศน์ “ สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด ”

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล