X
เอเปคเปิดกว้างการค้าการลงทุน

เอเปคเปิดกว้างการค้าการลงทุน

17 พ.ค. 2565
310 views
ขนาดตัวอักษร

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เดินหน้าผลักดันการส่งเสริมการค้าพหุภาคี ร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อำนวยความสะดวกการค้า งเสริมความครอบคลุมและความยั่งยืน


ในการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้เดินหน้าหารือประเด็นนี้ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ผ่านการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน เพื่อปูพื้นไปสู่การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กัน


โดยในการประชุม คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ที่ประชุมจะขับเคลื่อน 4 ประเด็นสำคัญคือ 1.การส่งเสริมการค้าพหุภาคี โดยรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจ ที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีการค้าเอเปคร่วมกันผลักดันให้ที่ประชุม MC12 สนับสนุนการส่งเสริมการค้าพหุภาคีเพื่อรับมือผลกระทบจากโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสนับสนุนความต้องการของภาคธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนเร็วตามบริบทโลก 2. การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการทบทวนการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ที่คำนึงถึงบทเรียนจากโควิด-19 รวมทั้ง พัฒนาการของความตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ ประกอบด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 3.การอำนวยความสะดวกการค้า ความเชื่อมโยง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล และนวัตกรรม และ 4. การส่งเสริมความครอบคลุมและความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสานต่อความพยายามเร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยสร้างความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทาน คณะกรรมการฯ ได้รับรองแนวปฏิบัติด้านพิธีการด้านศุลกากรเพื่อป้องกันสินค้าเกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ที่ผิดกฎหมายและการจัดทำนิยามเกี่ยวกับบริการด้านโลจิสติกส์ของเอเปคเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งของวัดซีนและเวชภัณฑ์อีกด้วย


ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญคือการหารือเพื่อขับเคลื่อน FTAAP โดยไทยได้ปูพื้นบทสนทนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานการพัฒนา FTAAP และเตรียมความพร้อมสมาชิกด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งไทยคาดหวังให้นำประเด็นนี้ไปสู่การหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อขอรับการสนับสนุน และมอบหมายคณะทำงานฯ จัดทำแผนงานหลายปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งสิ่งนี้จะถือเป็นผลลัพธ์แรกในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยด้วย นอกจากนี้ ไทยยังเน้นนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไทยจะจัดการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากโมเดล BCG สำหรับ MSMEs ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ และเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่ MSMEs และเสนอแนะแนวทางการดำเนินนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์โมเดล BCG มากขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


การส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างและเสรี โดยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก จะช่วยให้เอเปคได้พัฒนารูปแบบการจัดทำ FTAAP ที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์อย่างครอบคลุมให้ทุกกลุ่ม การมุ่งพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ FTAAP และความเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ พัฒนา และเตรียมความพร้อมร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ได้โดยไม่ตกขบวน


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล