X
ตอบโจทย์ความปลอดภัย

ตอบโจทย์ความปลอดภัย

13 มิ.ย. 2565
390 views
ขนาดตัวอักษร

นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย ‘OSH Avenue International Conference’ ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า หากพูดถึงเรื่อง ความปลอดภัย” ในวันนี้ ไม่ว่าจะในบริบทของการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เราตระหนักถึงความสำคัญได้ทันที เพราะเรามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องความความปลอดภัยมาจากบทเรียนของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งงานนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานด้านความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนการรับรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ และรองรับเศรษฐกิจใหม่

 

ทังนี้ สสปท. จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรการSafety & Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” นายสุทธิ กล่าว

 

นายวรานนท์ ปีติวรร  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่า สสปท. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนในสังคม ทั้งในแง่วิชาการและการให้บริการที่หลากหลาย โดยงาน OAIC ถือเป็นมิติใหม่ในการสัมมนาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการขยายเครือข่ายด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีพื้นที่เพื่อเปิดรับองค์ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ รองรับทุกภาษาสากล ไม่ยึดติดในแบบแผนวิชาการอย่างเดียว เป็นชุมชนความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างเท่าเทียม และจะกลายเป็นคลังข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน”


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล