X

อบจ.ฉะเชิงเทรา

15 ก.พ. 2564
40 views
ขนาดตัวอักษร

อบจ.ฉะเชิงเทรา  สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนส้ม บ้านคลองมะหาด หมู่ที่  14  - บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่  16 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง  18 ก.พ.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 3076 –  บ้านเทพประทาน หมู่ที่  8 – บ้านสามพราน หมู่ที่  25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง  18 ก.พ.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้านหนองกาใน หมู่ 9  บ้านท่าม่วง ต.คู้ยายหมี ถึงหมู่ 9 บ้านสุ่งเจริญ  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง  18 ก.พ.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสาย 304 หมู่ที่  3 ต.เมืองเก่า (คลองซอย 1) อ.พนมสารคาม เชื่อหมู่ที่  8  ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง  25 ก.พ.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาน้อย  หมู่ที่  6  ต.ท่ากระดาน – บ้านอ่างตะแบก หมู่ที่  1 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง  25 ก.พ.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล