X
ใช้การเป็นเจ้าภาพเอเปค แสดงศักยภาพต่อประชาคมโลก

ใช้การเป็นเจ้าภาพเอเปค แสดงศักยภาพต่อประชาคมโลก

9 มี.ค. 2565
740 views
ขนาดตัวอักษร

“อนุชา” ขอให้ใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพเอเปค แสดงศักยภาพต่อประชาคมโลก เน้นย้ำเร่งผลักดันการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทุกระดับ เพื่อต่อยอดฟื้นฟูและพัฒนาประเทศยุคดิจิทัล


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลโท สรรเสริญ  แก้วกำนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธานี  แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2565 โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเพื่อผลักดันและส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชนคนไทยในทุกด้าน พร้อมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดปีนี้ ทั้งนี้ ในการประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมจากคณะอนุกรรมการฯ แต่ละหน่วยงาน อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สุดของไทยในทุกด้าน ขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด โดยเฉพาะในการประชุมผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะได้เห็นท่าทีและพลังของสมาชิกที่สำคัญ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปคจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ เน้นการสื่อสารประโยชน์ของเอเปคที่คนไทยได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องที่คนสนใจ ใกล้ตัว และเข้าถึง เข้าใจง่าย เช่น การท่องเที่ยว อาหาร และการบริการ เพื่อดึงดูดความสนใจประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความพร้อมของมาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวต่างชาติในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2565 ด้วย

 

การที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2565 เป็นโอกาสที่สำคัญของไทยที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่เป็นโอกาสของมวลมนุษย์ในด้านการค้า การลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น การประชุมเอเปคจึงมีคุณค่ามากที่จะทำให้คนไทย และคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาตลาดขนาดใหญ่ผ่านระบบดิจิทัล การดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนจึงมีความสำคัญมาก ต้องสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใช้ และนำสิ่งที่ได้จากการประชุมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนจะได้รู้สึกมีส่วนร่วมจากการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ คือ ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมสิ่งนี้จะช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นต้น”  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล